jackpotleaders.com naudojimosi taisyklės

Šios Naudojimosi taisyklės galioja paslaugoms, pasiekiamoms per šią svetainę https://jackpotleaders.com (toliau tekste - jackpotleaders.com paslaugos).

Atidžiai perskaitykite šias Naudojimosi taisykles prieš naudodamiesi jackpotleaders.com paslaugomis. Naudodamiesi jackpotleaders.com paslaugomis, jūs priimate šias Naudojimosi taisykles ir sutinkate su šiomis Naudojimosi taisyklėmis.

Šios Naudojimosi taisyklės gali būti pakeistos bet kuriuo laiku. Bendrovė užtikrins, kad naujos ar peržiūrėtos Naudojimosi taisyklės būtų paskelbtos šioje svetainėje. Naujos ar peržiūrėtos Naudojimosi taisyklės įsigalioja iš karto nuo kito Žaidėjo naudojimosi jackpotleaders.com paslaugomis.

Sąvokos

Bendrovė - UAB „Lotomatas“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta bendrovė, įmonės kodas 302718874 ir kuri teikia loterijų platinimo paslaugas;

Svetainė - interneto svetainė, esanti adresu jackpotleaders.com;

MESI LT - Lošimų Priežiūros Tarnybos licencijuota bendrovė (licencijos numeris: 000022);

Žaidimas - bet kuris MESI LT valdomas ir Svetainėje pateikiamas žaidimas;

Laimėjimas - sėkmingai sužaisto Žaidimo rezultatas;

Žaidėjas - jackpotleaders.com paslaugų naudotojas, kuris turi teisę dalyvauti žaidimuose ir yra tinkamai užsiregistravęs Svetainėje;

Žaidėjo sąskaita - Bendrovės arba Platintojo tvarkoma informacijos rinkmena, kurioje kaupiami duomenys apie Žaidėją: Žaidėją identifikuojantys duomenys bei apskaitoma Žaidėjui priklausanti pinigų suma, kurią sudaro suma Žaidėjo pervesta į Bendrovės arba Platintojo kredito įstaigos sąskaitą, pridėjus laimėjimų sumas, laimėtas šioje Loterijoje ir kitose loterijose, atėmus pinigų sumas, panaudotas šios Loterijos Bilietų kainai ir kitų internetinių loterijų bilietų kainai sumokėti, mokėjimo operacijų kaštams padengti bei sumas, pervestas Žaidėjo prašymu į jo nurodytą kredito įstaigos sąskaitą.;

Galiojantis tapatybės dokumentas - galiojantis valstybinių institucijų išduotas tapatybės dokumentas (asmens tapatybės kortelė arba pasas), kuriame nurodyta: Žaidėjo vardas ir pavardė bei gimimo data;

1. Naudojimosi taisyklės

Šios Naudojimosi taisyklės reglamentuoja asmenų registravimąsi Svetainėje bei Žaidėjų naudojimąsi Bendrovės teikiamomis Paslaugomis.

1.1. Žaidėjas ir jo sutikimas

Paslaugomis gali naudotis tik prie Svetainės prisijungęs asmuo, kuris sutiko su Naudojimosi taisyklėmis, pažymėdamas laukelį „Sutinku su taisyklėmis“ arba asmuo, kuris, Svetainėje nurodytu būdu, mobiliuoju telefonu paprašo prisijungimo prie Žaidimų sistemos slaptažodžio. Pažymėjęs laukelį „Sutinku su taisyklėmis“ arba, Svetainėje nurodytu būdu, mobiliuoju telefonu paprašęs prisijungimo prie Žaidimų sistemos slaptažodžio, Žaidėjas pareiškia, kad:
– perskaitė, suprato ir sutiko su Naudojimosi taisyklėmis; ir
– šios Bendrosios sąlygos sudaro teisiškai įpareigojančią sutartį (toliau – „Sutartis“) tarp Žaidėjo ir Bendrovės dėl Paslaugų teikimo bei naudojimosi šiomis Paslaugomis.
Jeigu Žaidėjas nesutinka su kuria nors iš Naudojimosi taisyklių, jis privalo nežymėti laukelio „Sutinku su taisyklėmis“ arba, Svetainėje nurodytu būdu, mobiliuoju telefonu neprašyti prisijungimo prie Žaidimų sistemos slaptažodžio ir nesinaudoti Bendrovės teikiamomis Paslaugomis.
Kiekvieną kartą Žaidėjas, prisijungdamas prie Svetainės naudodamasis savo asmeniniais prisijungimo duomenimis, patvirtina, jog sutinka su šios Sutarties sąlygomis ir su Bendrovės kiekvieno Žaidimo taisyklėmis atskirai. Žaidėjas bet kuriuo metu gali susipažinti su Naudojimosi taisyklėmis Svetainėje.

1.2. Naudojimosi taisyklių pakeitimas

Bendrovė pasilieka teisę vienašališkai keisti Naudojimosi taisykles (ar jų dalį), tokius pakeitimus paskelbdama Svetainėje. Apie pasikeitusias Naudojimosi taisykles Žaidėjas informuojamas Svetainėje. Už susipažinimą su Naudojimosi taisyklių pakeitimais yra atsakingas pats Žaidėjas.

2. Žaidėjo registracija, patvirtinimai ir sutikimai

2.1. Registracija

Norėdamas tapti Žaidėju, asmuo gali registruotis bei užpildyti Bendrovės nustatytą registracijos formą, kurioje be kitų duomenų nurodomas asmens pasirinktas slaptažodis ir el. pašto adresas. Žaidėjas bet kada gali peržiūrėti savo pateiktą informaciją skyrelyje „Mano info“. Žaidėjo pateikta informacija Žaidėjo sąskaitoje gali būti pakeista paties Žaidėjo savo nuožiūra, pakeičiant atitinkamą informaciją Žaidėjo sąskaitoje.
Bendrovė pasilieka teisę Žaidėjo pareikalauti patvirtinti pateiktą informaciją. Žaidėjas yra atsakingas už teisingų banko sąskaitų nurodymą lėšų pervedimui.
Asmuo tampa Žaidėju bei yra sukuriama Žaidėjo sąskaita pagal mobilaus telefono numerį tuo atveju, kai, Svetainėje nurodytu būdu, mobiliuoju telefonu įsigyja bet kurį, Svetainėje platinamą žaidimą.
Bendrovė pasilieka teisę savo pačios sprendimu savo nuožiūra bet kuriuo metu nutraukti pradėtą registracijos procesą, atsisakyti asmenį registruoti ar panaikinti registraciją ir Žaidėjo sąskaitą, nenurodydama priežasčių, pranešdama apie tai Žaidėjui. Registracijos nutraukimo ar Žaidėjo sąskaitos panaikinimo atveju lėšos, esančios Žaidėjo sąskaitoje, bus pervedamos į banko sąskaitą, kurią Žaidėjas nurodė savo Žaidėjo sąskaitoje paskutinį kartą.
Užsiregistravus Žaidėjui atidaroma Žaidėjo sąskaita, į kurią Žaidėjas gali pervesti lėšas, skirtas žaisti žaidimuose. Žaidėjas gali žaisti visus Svetainėje siūlomus žaidimus ir naudotis visomis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, jeigu Žaidėjo teisės nėra apribotos Bendrovės ir Žaidėjo susitarimu ar dėl kitų priežasčių, tokių kaip valstybės norminiai aktai, teismo sprendimai ir pan.

2.2. Patvirtinimai

Registruodamasis ar prisijungdamas prie Svetainės Žaidėjas patvirtina, kad:
– turi teisę dalyvauti žaidimuose, pagal Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, keliamus žaidėjams;
– nėra Bendrovės akcininkas, stebėtojų tarybos, valdybos narys, vadovas, pavaduotojas ar vyr. buhalteris;
– Žaidėjo pateikta informacija yra teisinga ir galiojanti;
– registruojasi ir Paslaugomis naudosis tik pats asmeniškai ir savo vardu;
– supranta, kad žaidimas negarantuoja laimėjimo;
– tinkamai ir nepiktnaudžiaudamas naudosis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis ir netrukdys kitiems jomis naudotis;
– neperduos savo registracijos ir asmeninių prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims;
– yra susipažinęs su Bendrovės organizuojamų loterijų taisyklėmis.

2.3. Sutikimai

Registruodamasis, prisijungdamas prie Svetainės ir ja naudodamasis, Žaidėjas pareiškia ir duoda sutikimus, nurodytus šiame skyriuje:

2.3.1. Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo ir saugojimo

Registruodamasis bei prisijungdamas prie Svetainės, Žaidėjas sutinka, kad jo asmens duomenys bus saugomi ir tvarkomi Bendrovės Žaidėjų registre vienerius metus po paskutinio žaidimo nupirkimo, ir penkerius metus, jei Žaidėjas laimėjo 1013 EUR ar didesnę sumą. Šis Žaidėjo sutikimas taip pat leidžia Bendrovei naudoti gautą informaciją vidiniams tikslams, tokiems kaip statistiniai skaičiavimai ir rinkodaros tyrimai. Pasibaigus duomenų saugojimo laikui, visa Žaidėjo asmeninė informacija bus panaikinta iš Bendrovės Žaidėjų registro.
Žaidėjas patvirtina, kad jis sutinka, jog Bendrovė tvarkytų Žaidėjo asmens duomenis ir Žaidėjo identifikavimo tikslais juos perduotų asmeniui, su kuriuo Bendrovė yra sudariusi paslaugų teikimo sutartį.
Žaidėjas taip pat patvirtina, kad jis sutinka, jog laimėjimo atveju Bendrovė gali skelbti jo vartotojo vardą ir laimėtą sumą viešai.

2.3.2. Sutikimas gauti informaciją elektroniniu paštu

Žaidėjas sutinka, jog Bendrovė gali siųsti informaciją ar priminimus, susijusius su Žaidėjo sąskaita ir Žaidėjo naudojimusi Paslaugomis, į elektroninio pašto dėžutę, kurią Žaidėjas paskutinį kartą nurodė savo Žaidėjo sąskaitoje.

2.3.3. Rizika ir atsakomybė

Žaidėjas patvirtina ir sutinka, kad Bendrovė jokiu būdu nebus atsakinga:
– už Žaidėjo internetiniu ryšiu perduodamų duomenų pasikeitimą, įvykusį iki šie duomenys faktiškai pasiekia Bendrovę;
– už internetiniu ryšiu perduodamų duomenų tikrumą;
– už tai, kad dėl gedimų telekomunikacijos tinkluose Žaidėjas negali naudotis Žaidėjo sąskaita, prisijungti prie Žaidėjo sąskaitos, žaisti žaidimus arba dėl gedimų telekomunikacijos tinkluose buvo prarasta ar iškraipyta informacija;
– už tai, kad dėl sutrikimų atitinkamose sistemose Žaidėjui nepavyko papildyti Žaidėjo sąskaitos;
– už Žaidėjo vartotojo vardo ir (ar) slaptažodžio praradimą, atskleidimą, vagystę, pažeidimą, sugadinimą ar sunaikinimą, išskyrus už duomenis esančius Bendrovėje.
Žaidėjas patvirtina ir sutinka, kad jis prisiima visą riziką, kylančią iš naudojimosi Žaidėjo sąskaita bei Bendrovės teikiamomis Paslaugomis.

2.3.4. Paklaida dėl apvalinimo

Žaidėjas patvirtina ir sutinka, kad užsakant daugiau kaip vieną Paslaugos vienetą galutinė mokama kaina dėl valiutos kurso apvalinimo gali neatitikti aritmetinės vienos Paslaugos kainos ir kiekio sandaugos.

2.4. Konfidencialumas

Visa Bendrovės turima informacija apie klientus yra konfidenciali. Konfidenciali informacija gali būti atskleista tik kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai.

2.5. Prisijungimo duomenys

Žaidėjas pats pasirenka (išskyrus Svetainėje nurodytus atvejus) savo prisijungimo duomenis: elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Elektroninio pašto adresas turi būti unikalus Žaidimų sistemoje. Jei Žaidimų sistemoje jau yra registruotas kitas Žaidėjas tokiu elektroninio pašto adresu, Žaidėjas turi pasirinkti kitą adresą. Prisijungimo duomenys pradeda galioti nuo to momento, kai Žaidėjas patvirtina savo sutikimą su Naudojimosi taisyklėmis ir pabaigia registraciją.
Asmuo, prisijungęs prie Svetainės naudodamas Žaidėjo elektroninio pašto adresą ir slaptažodį, bus laikomas Žaidėju ir jo įsigyto(-ų) žaidimo(-ų) bei Žaidėjo sąskaitos savininku. Asmuo, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, įrodančius vardą, pavardę ir gimimo datą, esančius Bendrovei pateiktoje ir jos priimtoje Žaidėjo registracijos formoje, bus laikomas atitinkamo Žaidėjo įsigyto(-ų) žaidimo(-ų) ir Žaidėjo sąskaitos savininku.
Žaidėjas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų saugojimą nuo trečiųjų šalių. Jei Žaidėjas įtaria, jog jo prisijungimo duomenys tapo žinomi trečiajai šaliai, jis nedelsdamas privalo informuoti Bendrovę ir nedelsdamas pakeisti savo prisijungimo slaptažodį. Bendrovė nėra atsakinga už Žaidėjo nuostolius, patirtus dėl to, kad trečioji šalis neteisėtai sužinojo ir pasinaudojo Žaidėjo prisijungimo duomenimis ar dėl priemonių, kurių Bendrovė ėmėsi Žaidėjo sąskaitai apsaugoti.

2.6. Žaidėjo teisės

Žaidėjai turi Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytas teises ir pareigas.

3. Žaidėjo sąskaita

3.1. Žaidėjo sąskaitos atidarymas ir pinigų pervedimai

Užsiregistravus Svetainėje arba, Svetainėje nurodytu būdu, mobiliuoju telefonu paprašius prisijungimo prie Žaidėjo sąskaitos slaptažodžio, arba, Svetainėje nurodytu būdu, mobiliuoju telefonu įsigijus bet kurį, Svetainėje platinamą žaidimą, Žaidėjui atidaroma Žaidėjo sąskaita, į kurią Žaidėjas gali pervesti pinigus ir pradėti žaisti. Žaidėjo sąskaita skirta kontroliuoti Žaidėjo išlaidas, papildyti žaidimams skirtais pinigais, taip pat laimėjimų išmokėjimui. Žaidėjo sąskaitoje Žaidėjas gali matyti savo žaistus žaidimus, jų rezultatus, peržiūrėti savo registracijos informaciją, ją keisti, atlikti kitus veiksmus. Žaidėjas Žaidėjo sąskaitą gali naudoti tik savo vardu. Žaidėjas gali turėti tik vieną Žaidėjo sąskaitą. Žaidėjo sąskaitoje naudojama valiuta yra eurai (EUR).
Žaidėjo sąskaita gali būti papildoma pervedant lėšas iš savo banko sąskaitos, mokėjimo kortele arba mobiliuoju telefonu. Pinigai už įsigytą žaidimą iš Žaidėjo sąskaitos yra nurašomi tuo metu, kai Žaidėjas patvirtina žaidimo įsigijimą ir žaidimo pradžią, paspausdamas mygtuką „Pirkti“. Laimėjimai yra automatiškai įskaitomi į Žaidėjo sąskaitą.

3.1.1. Lėšų pervedimas iš banko sąskaitos

Lėšas iš savo banko sąskaitos į Bendrovės banko sąskaitą Žaidėjas gali pervesti naudodamasis Svetainėje nurodytų bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis.
Žaidėjas turi vadovautis mokėjimo instrukcijomis, nurodytomis Svetainėje. Jungiantis tiesiogiai iš Svetainės, Bendrovės banko sąskaitos numeris bei mokėjimo paskirtis bus iš karto nurodomi mokėjimo nurodymo formoje. Žaidėjui nebereikia nurodyti jokios kitos papildomos informacijos (išskyrus pervedamos sumos dydį). Pervestos lėšos yra matomos Žaidėjo sąskaitoje ir gali būti pradėtos naudoti žaidimams po sėkmingo Žaidėjo sąskaitos papildymo.

3.1.2. Lėšų pervedimas mokėjimo kortele

Lėšas mokėjimo kortele į Bendrovės banko sąskaitą Žaidėjas gali pervesti naudodamasis Svetainėje nurodytomis mokėjimo kortelėmis pagal Svetainėje nurodytas instrukcijas ir pagal mokėjimo kortelių instrukcijas.

3.1.3. Lėšų pervedimas mobiliuoju telefonu

Lėšas mobiliuoju telefonu į Bendrovės banko sąskaitą Žaidėjas gali pervesti naudodamasis Svetainėje nurodytų operatorių paslaugomis pagal Svetainėje nurodytas instrukcijas.

3.2. Išlaidos už Žaidėjo sąskaitos aptarnavimą

Žaidėjas yra atsakingas už visas išlaidas, kurias gali patirti atlikdamas pavedimą į Bendrovės sąskaitą, ar išlaidas, kurios gali atsirasti, vykdant pavedimus iš Bendrovės sąskaitos į Žaidėjo banko sąskaitą. Žaidėjas sutinka sumokėti mokesčius, susijusius su tiesioginiu savo Žaidėjo sąskaitos debetavimu, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos bankų pakeistus įkainius. Vieną kartą per 30 kalendorinių dienų Žaidėjo pavedimas pervesti Laimėjimus iš Žaidėjo sąskaitos į Žaidėjo banko sąskaitą Lietuvoje atliekamas nemokamai. Jei lėšos į Žaidėjo sąskaita buvo pervestos naudojantis mobiliuoju telefonu ir dalis tokių lėšų nebuvo panaudota Svetainėje platinamiems žaidimams pirkti, tai tą lėšų dalį, kuri viršija Laimėjimus, Bendrovė apmokestina 15% (penkiolikos procentų) aptarnavimo mokesčiu.
Už internetinio ryšio ar mobiliojo telefono operatoriaus teikiamas paslaugas Žaidėjas atsiskaito su atitinkamu operatoriumi atskirai.

3.3. Mokesčiai

Įstatymų nustatyta tvarka Bendrovė turi teisę išskaičiuoti iš laimėjimo sumos Žaidėjui taikomus bet kuriuos su žaidimais susijusius mokesčius, rinkliavas ar kitus bet kurio pobūdžio privalomus mokėjimus. Tuomet laimėjimo suma, likusi po minėto išskaičiavimo, išmokama Naudojimosi taisyklių nustatyta tvarka (įskaitoma į Žaidėjo sąskaitą), ir laikoma, kad yra sumokėtas visas laimėjimas.

3.4. Palūkanos už Žaidėjo lėšas

Už Bendrovei patikėtas Žaidėjo lėšas Bendrovė nemoka jokių palūkanų.

3.5. Žaidėjo teisės naudotis lėšomis esančiomis Žaidėjo sąskaitoje

Lėšos, esančios Žaidėjo sąskaitoje, gali būti naudojamos Svetainėje platinamiems žaidimams ar Paslaugoms įsigyti Žaidimų sistemoje. Žaidėjas bet kuriuo metu gali pareikalauti, kad Bendrovė pervestų visus Žaidėjo laimėtus ir nepanaudotus laimėjimus ar jų dalį iš Žaidėjo sąskaitos, atskaičiuodama aptarnavimo mokesčius į Žaidėjo nurodytą Žaidėjo sąskaitą bet kuriame banke, o Žaidėjo sąskaitoje esančias nepanaudotas lėšas - grąžinti tuo pačiu būdu į tą patį šaltinį, iš kurio yra gautos, atskaičius aptarnavimo mokesčius. Pervedant pinigus iš Žaidėjo sąskaitos į nurodomą banko sąskaitą, reikia įvesti norimą sumą, ir ši suma (atskaičius aptarnavimo mokesčius, jei tokie būtų taikomi) pateks į Žaidėjo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 30 dienų, išskyrus, jei lėšos į Žaidėjo sąskaita buvo pervestos naudojantis mobiliuoju telefonu, tokiu atveju - po to, kai lėšos iš mobiliojo ryšio operatoriaus pasiekia Bendrovės sąskaitą, bet ne anksčiau kaip per 60 dienų nuo tos dienos, kai Žaidėjas atsiskaito su mobiliojo ryšio operatoriumi už paslaugas, susijusias su Bendrovės Paslaugomis, suteiktomis Žaidėjui iki prašymo pateikimo dienos. Tokiu būdu Žaidėjas gali atsiimti laimėtus ir nepanaudotus laimėjimus bei į Bendrovės sąskaitą pervestas savo lėšas, nepanaudotas žaidimų įsigijimui.

3.6. Įkeitimas

Bendrovei patikėtos Žaidėjo lėšos negali būti įkeistos.

3.7. Žaidėjo teisė uždaryti savo Žaidėjo sąskaitą

Norėdamas uždaryti savo Žaidėjo sąskaitą, Žaidėjas turi išnaudoti visas pervestas lėšas ir pateikti prašymą uždaryti Žaidėjo sąskaitą Bendrovei registruotu laišku. Žaidėjo sąskaita bus uždaryta tik pabaigus visus Žaidėjo pradėtus žaidimus. Žaidėjo sąskaitoje esantys nepanaudoti laimėjimai bus pervesti į Žaidėjo nurodytą banko sąskaitą, o Žaidėjo sąskaitoje esančios nepanaudotos lėšos bus grąžintos tuo pačiu būdu į tą patį šaltinį, iš kurio yra gautos.

3.8. Bendrovės teisė uždaryti Žaidėjo sąskaitą

Bendrovė turi teisę be išankstinio perspėjimo uždaryti Žaidėjo sąskaitą šiais atvejais:
– Žaidėjas pažeidė Naudojimosi taisykles ar Žaidimų taisyklių nuostatas;
– Žaidėjo sąskaitoje nėra pakankamai lėšų apmokėti sutartus paslaugos mokesčius;
– Žaidėjas registracijos metu nurodė neteisingus duomenis;
– Bendrovė turi pakankamą priežastį įtarti, jog Žaidėjas vykdo neteisėtą veiklą ar piktnaudžiauja Žaidimų sistemos naudojimu ir Bendrovės teikiamomis Paslaugomis;
– Bendrovė mano, kad tolesnis Žaidėjo naudojimasis Paslaugomis ir Žaidimų sistema kelia grėsmę Žaidimų sistemos saugumui ar Bendrovės reputacijai.
Bendrovė turi teisę be išankstinio įspėjimo uždaryti Žaidėjo sąskaitą ir kitais atvejais, nenurodydama priežasčių.

3.9. Žaidėjo sąskaitos galiojimas

Jei per vienerius metus prie Žaidėjo sąskaitos nėra registruojama jokių prisijungimų ir nenuperkamas nė vienas žaidimas, tai tokia Žaidėjo sąskaita naikinama, o joje esantys nepanaudoti laimėjimai ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pervedami į Žaidėjo paskutinį kartą Žaidėjo sąskaitoje nurodytą banko sąskaitą, o Žaidėjo sąskaitoje esančios nepanaudotos lėšos bus grąžintos tuo pačiu būdu į tą patį šaltinį, iš kurio yra gautos.

3.10. Pretenzijos

Pretenzijos dėl neteisingų pokyčių Žaidėjo sąskaitoje, tokių, kaip klaidingi mokėjimai ar neįskaityti laimėjimai, turi būti registruotu laišku pateiktos Bendrovei ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po klaidos pastebėjimo. Per nurodytą laiką nesikreipus į Bendrovę, Bendrovė turi teisę nenagrinėti pretenzijos. Pastebėjęs klaidingai įvykusį Žaidėjo sąskaitos uždarymą, Žaidėjas nedelsdamas privalo informuoti Bendrovę.
Pretenzijos nepriimamos dėl Žaidėjo veiksmų ir sprendimų pakeisti savo registracijos informaciją, banko sąskaitas, ar kitaip apriboti savo galimybę naudotis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis.
Jei Žaidėjas turi pretenzijų dėl Bendrovės sprendimo dėl kurio nors laimėjimo ar dėl jo prašymo išmokėti lėšas iš Žaidėjo sąskaitos, jis turi teisę pareikalauti susitikimo su Bendrovės atstovu ir aptarti savo pretenzijas bei galimybes iš naujo apsvarstyti jo kreipimąsi. Žaidėjas turi teisę pateikti pretenzijas Bendrovei ir kitais atvejais. 

4. Atsakomybė

Bendrovė jokiomis aplinkybėmis neatsako už bet kurio pobūdžio nuostolius, įskaitant tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti Žaidėjas, ar bet kuris kitas asmuo dėl kurio nors žaidimo nutraukimo ar pasibaigimo pagal Žaidimų taisykles ar dėl bet kurio asmens dalyvavimo ar nedalyvavimo žaidime, įskaitant dėl galimybės dalyvauti žaidime praradimo dėl ne nuo Bendrovės priklausančios priežasties. Be to, Bendrovė neatsako jokiam asmeniui dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, dėl gedimų telekomunikacijos tinkluose ar dėl atsisakymo parduoti žaidimą bet kuriam asmeniui pagal Naudojimosi taisykles.

5. Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

Bendrovė neatsako Žaidėjui už jokius nuostolius, kilusius dėl nenugalimos jėgos aplinkybių ar kitų panašių aplinkybių, kurių Bendrovė negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti ar išvengti, bei kuris daro visiškai ar iš dalies neįmanomą Bendrovės įsipareigojimų vykdymą ir Paslaugų teikimą. Nenugalimos jėgos aplinkybės apima (bet neapsiriboja išvardintomis) stichines nelaimes, teisėtus ar neteisėtus valstybės valdžios institucijų veiksmus, dėl kurių mokėjimų aptarnavimas vadovaujantis Naudojimosi taisyklėmis taptų finansiškai nuostolingas ar negalimas dėl kitų priežasčių, gaisrus, streikus, įvykius ar gedimus elektros tiekime ar elektroninių ryšių tinkluose, lokautus, epidemijas, karus ir riaušes.
Žaidėjas sutinka, kad, jei Bendrovė negalės įvykdyti šiame susitarime numatytų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, tai bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėmis.

6. Intelektinė nuosavybė

Visas Bendrovės Svetainės ir Žaidimų sistemos turinys yra saugomas Lietuvos ir tarptautinių autorinių teisių aktų. Bet koks Bendrovės Svetainėje ar Žaidimų sistemoje prieinamos medžiagos, įskaitant, bet nepasiribojant tekstu, fotografijomis, dizainu, vaizdine, garsine medžiaga ar kompiuterinėmis programomis, kopijavimas ir platinimas, yra griežtai draudžiamas.
Bendrovės prekės ženklas ir logotipas, taip pat ir visi kiti susiję prekių ženklai, produktų ar paslaugų pavadinimai, šūkiai yra Bendrovės nuosavybė ir negali būti naudojami be Bendrovės raštiško sutikimo. Žaidėjui, prisijungus prie Žaidėjo sąskaitos nėra suteikiama teisė naudotis bet kokiais prekės ženklais ar vardais, esančiais Žaidimų sistemoje ir Svetainėje. Asmenys, norintys naudotis Bendrovės valdomais prekės ženklais ar vardais, privalo kreiptis į Bendrovę ir gauti jos sutikimą.

7. Sutarties galiojimas

Sutartis tarp Žaidėjo ir Bendrovės įsigalioja nuo Žaidėjo sutikimo išreiškimo momento, kaip nurodyta šios Sutarties 1.2. punkte ir galioja tol, kol Žaidėjas turi galiojančią Žaidėjo sąskaitą.
Jei kuri nors Naudojimosi taisyklių nuostata yra teismo pripažįstama negaliojančia ar netaikoma, toks pripažinimas turi įtakos tik tai nuostatai ir savaime nedaro negaliojančiomis ar netaikomomis likusių nuostatų.
Naudojimosi taisyklės yra taikomos ir aiškinamos kartu su privatumo politika, nurodyta adresu: https://jackpotleaders.com/privacy.

8. Taikoma teisė ir ginčų sprendimų būdas

Šioms Bendrosioms sąlygoms bei čia nurodytoms Bendrovės ir Žaidėjų teisėms ir pareigoms taikomi ir jos aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, ir visi kilę ginčai yra sprendžiami Vilniaus m.  teismuose.